LESNICKÝ PARK

PODKOMORSKÉ LESY

Lesnický park Podkomorské lesy se rozkládá ve stejnojmenném přírodním parku vyhlášeném v roce 1989 v severní části Bobravské vrchoviny. Přímo se dotýká brněnské aglomerace s vysokým rekreačním potenciálem. Lesy hospodářské zaujímají 74,3 %, lesy zvláštního určení 22,2 % a lesy ochranné 3,5 % rozlohy lesnického parku.

Hlavní atributy

LESNICKÉHO PARKU PODKOMORSKÉ LESY

Lesnický park Podkomorské lesy byl vyhlášen dne 27. října 2017 státním podnikem Lesy České republiky, s. p. (dále jen „Lesy ČR“) za podpory Ministerstva zemědělství dobrovolně s cílem posílit polyfunkční poslání lesů, deklarovat mimořádné hodnoty lesních porostů, tyto hodnoty dále udržovat a rozvíjet se zásadami trvale udržitelného hospodaření v lesích ve prospěch široké veřejnosti a na principu participativního managementu.

Lesy ČR umožňují, aby lesní porosty v LPPL sloužily všem zájemcům jako ukázkový objekt trvale udržitelného hospodaření v lesích a v krajině.

Na území LPPL je provozován a podporován šetrný turismus a rekreace s ohledem na cennost tohoto území. Nadále bude zachována tradiční myslivost.

LPPL je využíván k aktivní i pasivní výchově laické i odborné veřejnosti.

LPPL je k dispozici pro spolupráci v mezinárodních projektech se zaměřením na trvale udržitelné hospodaření v krajině v rámci mezinárodní sítě modelových lesů.

Na území LPPL je rozvíjeno mnohostranné a racionální využívání lesů na základě ověřených lesnických postupů i moderních poznatků vědy s cílem zajistit dostupnost dřeva jako obnovitelné suroviny.

Hospodaření v LPPL je v maximální míře zajištěno aplikací šetrných výrobních technologií v zájmu zachování přírodní, krajinné a kulturní hodnoty celého území. 

Administrativu LPPL zajišťuje v rámci svých pracovních aktivit Lesní správa Náměšť nad Oslavou a Lesní správa Černá Hora. 

Aktuality a tipy na výlet

Trasy

Trasa Žebětín – Obora

Trasa Žebětín – Obora, zastávka autobusu MHD, u Brněnské přehrady, přes Helenčinu studánku Délka trasy: 8 km časová náročnost: cca 3 h Začátek trasy je v Žebětíně na zastávce autobusu Ríšova (1). Odtud vyrazte

číst dál »
Trasy

Okružní trasa k Helenčině studánce

Okružní Trasa Žebětín – Žebětín, přes Helenčinu studánku Délka trasy: 8 km časová náročnost: cca 3 h Začátek trasy je v Žebětíně na zastávce autobusu Helenčina (1). Odtud vyrazte po modré turistické značce do

číst dál »
Trasy

Trasa Hrad Veveří – Žebětín

Délka TRASY: cca 7 km Časová náročnost: cca 3 hodiny Začátek trasy je pod hradem Veveří (1), kam se z Brna dostanete MHD, odtud vyrazíte po modré značce směrem k Ríšově studánce (2), která byla pojmenována podle

číst dál »
rok založení
1354 ha
rozloha
1
naučné stezky
24680 +
průchodů a průjezdů

(Nad Zouvalkou)

Memorandum o spolupráci

Subjekty účastnící se participativního managementu

Na základě jednání o zájmu účastnit se řízení aktivit v LPPL na principu participativního managementu do formou memoranda o spolupráci zapojily tyto subjekty a organizace:

Účastník: 

Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno / IČO: 70888337
Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: náměstí 28. dubna 60, 635 00 Brno / IČO: 44992785 kód 13
Statutární město Brno, městská část Brno-Žebětín
Sídlo: Křivánkovo náměstí 43/35, 641 00 Brno / IČO: 44992785
Městys Ostrovačice
Sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 54, 664 81 Ostrovačice / IČO: 00377155
Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži
Sídlo: Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž / IČO: 75032333 / Zastoupený: Ing. Janem Slezákem, ředitelem
Povodí Moravy, s. p.
Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno / IČO: 020478
Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno / IČO: 44992785 .
Previous
Next

Strategie Lesnického parku Podkomorské lesy

Základní strategií LPPL je trvale udržitelné obhospodařování lesů s cílem vytvoření stabilního, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšeného lesa. Podstatou této strategie je hospodařit v lesích takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita, druhová rozmanitost, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit všechny funkce lesa zůstanou trvale zabezpečeny. Tento princip znamená zajišťování neustálé rovnováhy mezi ekonomickými, ekologickými a společenskými nároky na les.

FUNKCE LESA

Zdravý les plní řadu funkcí.

Lesy řadíme do tří kategorií les hospodářský, ochranný a zvláštního určení.

Hlavní funkce lesa hospodářského je trvalá a maximální produkce dřevní hmoty. 90 % lesů na území České republiky patří k lesům hospodářským.

Les zvláštního určení je v České republice podle lesního zákona (každý) les nacházející se na území národního parku, národní přírodní rezervace, v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje I. stupně nebo v ochranném pásmu zdroje přírodních minerálních vod; do uvedené kategorie však mohou být řazeny i jiné lesy, u nichž lze doložit oprávněný veřejný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí (např. lesy potřebné pro zachování biodiverzity.

Lesy ochranné zahrnují lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (kde les je na hranici svých existenčních možností) a lesy kolem horní hranice lesa, kde stabilizují půdu (chrání ji před erozí, sesuvy, lavinami či bahnotokem) a mají ochranný vliv na níže položené hospodářsky využívané plochy (např. hospodářské lesy), tím, že snižují jejich přírodní ohrožení. Ochranný les obvykle pokrývá svažitou oblast, která se nachází mezi zdrojem ohrožení (například nestabilní skály či oblast, kde se tvoří laviny) a ohroženým majetkem.

Nejčastěji uváděné ostatní funkce poskytované hospodářskými lesy jsou:

Kontakt

Jakékoli Vaše podměty jsou vítány. 

 

Bc. Vojtěch Dvořák

Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Náměšť nad Oslavou

Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Tel: +420 725 257 842