hospodaření v lesích

Zásady lesnického hospodaření musí korespondovat s hospodářskými cíli vlastníka. Hospodářské cíle LČR, s. p., deklarované v platných lesních hospodářských plánech pokrývajících území Lesnického parku Podkomorské lesy jsou v souladu s cíli a zásadami Standardu lesnických parků a současný lesnický management se jimi řídí.

Navržená opatření týkající se lesnického managementu jsou rozdělena na opatření průběžně realizovaná a na opatření nově navržená, vycházející z poznatků provedené inventarizace a terénních pochůzek. Samostatně jsou řešena opatření k posílení mimoprodukčních funkcí lesů.

Významná část navrhovaných lesopěstebních opatření ovlivňuje v souběhu více funkcí. K nejvýznamnějším opatřením patří přechod k jemnějším maloplošných způsobům hospodaření. Probíhající klimatická změna si vynucuje zejména úpravu druhové skladby ve prospěch listnáčů na úkor smrku, posílení druhové diverzity a přijetí opatření k podpoře infiltrační a retenční schopnosti půd.

Zvláštní pozornost je věnována opatřením na podporu rekreační funkce lesů.